Collection Description

中国基督教文库在线首页 - 文库概述 (OCCC Homepage)

English version: Online Chinese Christianity Collection (OCCC)

重要说明
请注意本文库并非每一个文件均能按照栏目严格分类!为更精准地查找到文件,建议使用高级搜索功能. 使用中文搜索时请务必给关键词添加双引号,如关键词为基督,必须输入"基督"(含双引号).
成为 Globethics 注册用户并且登陆便可下载本文库的所有内容,免费注册请前往 http://www.globethics.net/register

FA1    参考文献      
FA2    机构文件
FA3    主题
FA4    中国基督教
FA5    崇拜资源
FA6    教育资源
FA7    基督教文学与艺术

-------------------------------------------------------------------

 分类树 (中英文)

FA1    参考文献
           FA11    百科全书  
           FA12    字典
           FA13    圣经评论
           FA14    书目                                     
           FA15    手册
           FA16    传记
           FA17    其他

FA2    机构文件
           FA21    中国国家立法
                        FA2101    国家级
                        FA2102    省级
           FA22    中国共产党                   
           FA23    国家宗教事务局                                
                        FA2301    国家级
                        FA2302    省级
           FA24    中国基督教协会/三自爱国运动
                        FA2401    国家级
                        FA2402    省级
           FA25    天主教会
                        FA2501    国家级
                        FA2502    省级
           FA26    研究及培训机构
                        FA2601    国家和省级社会科学院
                        FA2602    大学院系和宗教学研究院
                        FA2603    国家级神学院
                        FA2604    省级神学院
                        FA2605    圣经学校
                        FA2606    其他
           FA27    基督教团体
                         FA2701    社会团体
                         FA2702    慈善基金会
                         FA2703    商业团体
                         FA2704    家庭教会
                         FA2705    青年团体
                         FA2706    其他                      
            FA28    基督教传媒机构
                         FA2801    出版商(期刊)
                         FA2802    音频/视频机构
                         FA2803    社会传媒机构
                         FA2804    其他
            FA29    其他

FA3     主题         
            FA30   一般神学                                 
            FA31   圣经研究                         
                        FA3101    圣经(作为一个整体)
                        FA3102    旧约
                        FA3103    新约
                        FA3104    释经学,圣经解读
                        FA3105    圣经神学
                        FA3106    跨文化研究
                        FA3107    其他
           FA32    教义学
                        FA3201    创造主与被造者/被造物
                        FA3202    耶稣
                        FA3203    圣灵
                        FA3204    三位一体
                        FA3205    人类
                        FA3206    救赎/自由
                        FA3207    圣礼/社区
                        FA3208    末世论
                        FA3209    信条,忏悔
                        FA3210    护教学和诡辩
                        FA3211    教会学
                        FA3212    公共、政治神学
                        FA3213    其他
            FA33   伦理学
                        FA3301    全球伦理
                        FA3302    政治伦理
                        FA3303    经济伦理
                        FA3304    文化伦理
                        FA3305    宗教伦理
                        FA3306    伦理学方法
                        FA3307    生命伦理
                        FA3308    社区伦理
                        FA3309    环境伦理
                        FA3310    其他
            FA34   教会历史和当代基督教
                        FA3401    早期教会
                        FA3402    中世纪
                        FA3403    宗教改革
                        FA3404    18/19世纪
                        FA3405    20世纪
                        FA3406    当代
                        FA3407    基督教传教史
                        FA3408    泛基督教主义和泛基督教运动
                        FA3409    世界基督教
                        FA3410    其他
            FA35   跨文化和语境神学
                        FA3501    传教学/宣教学
                        FA3502    普世神学(泛基督教神学)
                        FA3503    跨文化神学
                        FA3504    后殖民主义神学
                        FA3505    黑人神学
                        FA3506    性别与神学
                        FA3507    女权主义神学
                        FA3508    自由神学
                        FA3509    本土神学
                        FA3510    其他
             FA36   应用神学和神学教育
                         FA3601    神学、泛基督教主义、宗 教教学
                         FA3602    礼仪,精神形成
                         FA3603    教会领袖训练
                         FA3604    教牧训练
                         FA3605    信徒事工培训
                         FA3606    神学课程
                         FA3607    神学学校、机构
                         FA3608    实践神学/应用神学
                             FA36081    社会服务
                         FA3609    其他
             FA37   宗教研究和比较宗教
                          FA3701    宗教社会学
                          FA3702    宗教历史学
                          FA3703    宗教哲学
                          FA3704    宗教创始人、 领袖
                          FA3705    比较宗教和宗 教间对话
                          FA3706    其他

FA4    中国基督教
            FA41    中国基督教史
                          FA4101    16世纪之前      
                          FA4102    1500- 1800
                          FA4103    1800- 1949
                          FA4104    1949- 1978
                          FA4105    1978- 2015
                          FA4106    2015
            FA42    按地区
                          FA4201    中国大陆
                          FA4202    香港特区
                          FA4203    澳门特区
                          FA4204    台湾
                          FA4205    东南亚
                          FA4206    中国侨民
                          FA4207    其他
            FA43     基督教传统
                          FA4301    新教
                          FA4302    天主教
                          FA4303    正统/东正教
                          FA4304    其他
            FA44     教会和基督教运动
                          FA4401 中国基督教协会 / 三自爱国运动
                          FA4402    家庭教会
                          FA4403    公司教堂
                          FA4404    中国天主 教/中国天主教爱国会
                          FA4405    其他
            FA45    在中国基督教和社会主义的对话
            FA46    宗教在中国(基督教作者就这些主题的著作)
                         FA4601    儒学
                         FA4602    佛教
                         FA4603    道教
                         FA4604    伊斯兰教
                         FA4605    犹太教
                         FA4606    本土宗教
                         FA4607    新宗教运动
                         FA4608    其他

FA5     崇拜资源
            FA51    讲道
            FA52    祈祷
            FA53    礼仪、赞美诗和崇拜物
            FA54    其他

FA6     教育资源
             FA61    家庭基督教教育
             FA62    幼儿园/学校基督教教育
             FA63    大学基督教教育
             FA64    教会、周日基督教教育
             FA65    基督教教育协会     
             FA66    其他

FA7     基督教文学与艺术
            FA71    文学
            FA72    音乐与艺术

New Articles

Türkiye'de üniversite öğrencilerinin din, dindarlık ve dinler hakkındaki bilgilerinin değerlendirilmesi
Covid-19 Pandemisinin Xenophobia Riski ve Etik Sağaltım Önerileri
[Rezension von: Nobuko Niwa. 〈僧侶らしさ〉と〈女性らしさ〉の宗教社会学_日蓮宗女性僧侶の事例から. Kyoto: Koyoshobo, 2019]
二戰後台灣伊斯蘭墓葬建築之研究
Encountering Christianity In Twentieth Century East Asia: A Case Study Of Jiang Wenhan And Takeda (Cho) Kiyoko
more...